Регіональна економіка: Підручник

Книжка на сайті видавництва
Автор: Качан Є.П.
Назва мовою оригіналу: Регіональна економіка: Підручник. Затверджено МОН
ISBN: 9789663469058
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2011
Видавництво: Знання
Сторінок: 670
Оправа: Тверда

 

Найкраща ціна у книгарні "Абзац" за адресою:

01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору)

ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66,

або на сайті: www.znannia.com.ua

 

 

ЗМІСТ

Передмова........................................................ 13

Частина І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ....... 15

Розділ 1.
Предмет, методи і завдання навчальної дисципліни “Регіональна економіка”. Теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства 16

1.1. Джерела походження та напрями формування
науки про регіони і територіальну організацію
господарства (економіки).......................................16

1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета, завдання й
методи сучасної регіональної економіки........................ 27

1.3. Теорії та концепції регіональної економіки............. 32

1.3.1. Зарубіжні теорії та концепції регіональної
економіки і просторової організації господарства......... 33

1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації
господарств ............................................................. 45

Розділ 2.
Закономірності, принципи і чинники розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.......................................................................................................... 53

2.1. Економічні закони суспільного розвитку
і закономірності РПС, їх об’єктивний характер............. 53

2.2. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації,
їх взаємозв’язок ........................................................ 54

2.3. Диференціація регіонів за рівнем економічного
розвитку.................................................................... 56

2.4. Основні закономірності розміщення продуктивних
сил ........................................................................... 56

2.5. Принципи розміщення продуктивних сил................ 58

2.6. Чинники розміщення продуктивних сил.......................... 59

2.7. Основні напрями подальшого розвитку
продуктивних сил України............................................... 60

Розділ 3.
Наукові методи аналізу та обґрунтування
просторової організації господарства
й економічного розвитку регіонів.............................................. 62

3.1. Наукові методи аналізу просторової організації
господарства................................................................... 62

3.1.1. Загальнонаукові методи дослідження............................ 63

3.1.2. Спеціальні методи дослідження..................................... 68

3.2. Методи аналізу соціально-економічного розвитку
регіонів (регіональна діагностика).................................. 73

3.2.1. Методи і показники, за якими оцінюється рівень
розвитку регіонів.............................................................. 74

3.2.2. Методи визначення спеціалізації, комплексності
та ефективності регіонального розвитку....................... 77

3.3. Методи прогнозування розміщення продуктивних
сил та економіки регіонів................................................ 79

3.4. Районне планування....................................................... 96

Розділ 4. Регіон у системі територіального поділу праці.... 103

4.1. Поняття про регіон........................................................ 103

4.2. Територіальний поділ праці й територіальна
організація господарства.............................................. 108

4.3. Види економічних регіонів. Проблеми типології........... 112

4.4. Структура економічного регіону.................................... 119

4.5. Проблемні регіони та їх типологія................................. 126

4.6. Регіони зі спеціальним режимом інвестування —
спеціальні економічні зони........................................... 133

Розділ 5.
Економічне районування й територіальна
організація господарства.......................................................... 143

5.1. Економічне районування: поняття, суть, види
й основні ознаки............................................................ 143

5.2. Принципи і чинники економічного районування.......... 145

5.3. Еволюція економічного районування.
Інтегральне районування............................................. 146

5.4. Показники, що характеризують спеціалізацію
і комплексний розвиток економічних районів............... 150

5.5. Проблеми реформування адміністративно-
територіального устрою та економічного
районування України..................................................... 155

Розділ 6.
Сутність, мета і завдання регіональної
економічної політики.................................................................. 158

6.1. Державна регіональна економічна політика:
поняття, суть................................................................. 158

6.2. Суб’єкти й об’єкти державної регіональної
економічної політики..................................................... 160

6.3. Принципи та мета державної регіональної
економічної політики..................................................... 160

6.4. Завдання державної регіональної економічної
політики.......................................................................... 161

6.5. Управління регіональним розвитком............................ 163

6.6. Механізм реалізації регіональної економічної
політики.......................................................................... 167

Частина ІІ.
РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ.................................................................. 200

Розділ 7. Економічний потенціал України............................... 201

7.1. Населення і трудовий потенціал України..................... 201

7.2. Природно-ресурсний потенціал України...................... 226

7.3. Виробничий потенціал.................................................. 246

7.4. Науковий потенціал: суть, структура, динаміка........... 248

Розділ 8.
Господарський комплекс України, особливості структури і трансформації в ринкових умовах 253

8.1. Зміст понять “господарство”, “національна
економіка”, “економічна система”................................ 253

8.2. Показники розвитку національної економіки
та економічного розвитку країн..................................... 258

8.3. Структура господарства................................................ 263

Розділ 9.
Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку й розміщення 270

9.1. Паливно-енергетичний комплекс.................................. 270

9.2. Металургійний комплекс України.................................. 285

9.3. Машинобудівний комплекс............................................ 302

9.4. Хіміко-лісовий комплекс України................................... 318

9.5. Будівельний комплекс................................................... 335

9.6. Агропромисловий комплекс України............................. 350

9.7. Легка промисловість України........................................ 378

9.8. Соціальний комплекс України....................................... 384

9.9. Транспортний комплекс і зв’язок.................................. 399

Розділ 10.
Міжнародні економічні зв’язки України,
її інтеграція в європейські та інші світові
структури....................................................................................... 423

10.1. Роль зовнішньоекономічних зв’язків в умовах
сучасної глобалізації і регіоналізації
економіки світу............................................................... 423

10.2. Основні форми міжнародних економічних зв’язків....... 426

10.3. Зовнішньоторговельний баланс країни........................ 429

10.4. Зовнішньоторговельний баланс послуг........................ 439

10.5. Членство України в СОТ, його переваги
та недоліки..................................................................... 442

10.6. Міжнародні фінансово-кредитні відносини
України........................................................................... 447

10.7. Іноземне інвестування та його види............................. 449

10.8. Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки........ 454

10.9. Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон..... 455

10.10. Роль спільних підприємств і спеціальних
економічних зон у формуванні економіки України....... 457

10.11. Інноваційні зв’язки України та їх форми........................ 460

10.12. Сфера інформаційних послуг....................................... 463

10.13. Туристично-рекреаційні послуги ................................. 465

10.14. Інтеграція України у міжнародні організації................. 468

10.15. Співробітництво України з країнами СНД..................... 469

Розділ 11. Фактори сталого розвитку...................................... 473

11.1. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес..... 473

11.2. Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно
орієнтованих дій............................................................ 476

11.3. Зміст поняття сталого розвитку.................................... 477

11.4. Методичні підходи до розробки індикаторів
стійкого розвитку........................................................... 479

11.5. Типологія індикаторів сталого розвитку:
індикатори руху, стану і реакції.................................... 482

11.6. Інтегральні показники сталого розвитку....................... 485

11.7. Пріоритети збалансованого розвитку України.............. 487

Частина ІІІ. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ............................................. 494

Розділ 12.
Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем 495

12.1. Просторові відмінності соціально-економічного
розвитку України............................................................ 495

12.2. Типологія регіонів України за рівнем
і особливостями розвитку............................................. 505

Розділ 13.
Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку.... 513

13.1. Столичний економічний район...................................... 513

13.2. Донецький економічний район...................................... 525

13.3. Придніпровський економічний район ........................... 532

13.4. Північно-Східний економічний район ........................... 539

13.5. Причорноморський економічний район ....................... 543

13.6. Карпатський економічний район .................................. 550

13.7. Подільський економічний район................................... 557

13.8. Центральний економічний район ................................ 562

13.9. Волинський економічний район
(Північно-Західний) ....................................................... 567

Частина ІV.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА 574

Розділ 14.
Наукові засади раціонального
природокористування................................................................ 575

14.1. Природокористування і його ресурсні, економічні, соціальні та екологічні аспекти 575

14.2. Сучасні концепції взаємодії людини
і навколишнього середовища....................................... 578

14.3. Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного
впливу на навколишнє середовище............................. 580

14.4. Екологія як основа гармонізації відносин
суспільства і природи ................................................... 585

14.5. Система управління екологічною безпекою
в Україні.......................................................................... 587

14.6. Загальні функції державної системи екологічного управління 591

14.7. Спеціальні функції державного екологічного управління 596

Розділ 15.
Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. 601

15.1. Поняття про екологічний моніторинг............................ 601

15.2. Суб’єкти екологічного моніторингу в Україні................. 603

15.3. Види екологічного моніторингу довкілля...................... 604

15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні 606

Розділ 16.
Економічний механізм природокористування
та охорони навколишнього природного
середовища................................................................................. 610

16.1. Економічні засади природокористування
та охорони довкілля...................................................... 610

16.2. Економічне оцінювання природних ресурсів................ 612

16.3. Платежі і збори за використання природних
ресурсів, забруднення навколишнього природного
середовища та інші шкідливі впливи на довкілля........ 619

16.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави 624

16.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства 625

16.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій
на природоохоронні цілі................................................ 626

16.7. Цінові інструменти в контексті розвитку
економічного механізму природокористування........... 627

16.8. Екосистемні виплати і відшкодування.......................... 628

16.9. Екологічне страхування................................................. 629

16.10. Фонди охорони навколишнього природного
середовища................................................................... 629

Розділ 17.
Економічна та соціальна ефективність
здійснення природоохоронних заходів.................................. 633

17.1. Поняття про оцінювання екологічних результатів економічної діяльності 633

17.2. Показники загальної економічної ефективності
природоохоронних заходів............................................ 634

17.3. Порівняльна економічна ефективність
природоохоронних затрат та економічних
результатів природоохоронних заходів........................ 637

Розділ 18.
Світовий досвід і міжнародне співробітництво
у сфері охорони навколишнього природного середовища 642

18.1. Поняття і структура екологічної політики..................... 642

18.2. Міжнародна діяльність у галузі охорони
довкілля.......................................................................... 644

18.3. Участь України у міжнародному співробітництві
в галузі охорони довкілля.............................................. 646

Додатки......................................................................................... 651

Додаток 1. Формули обчислення основних техніко-економічних показників 652

Додаток 2. Приклад розрахункової моделі міжгалузевого
балансу................................................................... 653

Додаток 3. Формалізована модель закритої транспортної
задачі........................................................................ 654

Додаток 4. Приклад оцінки варіантів розміщення підприємства 657

Додаток 5. Методика оцінювання еколого-економічної ефективності проектів нового будівництва 657

Додаток 6. Коефіцієнти природного приросту населення
по областях України................................................ 659

Додаток 7. Національний склад населення України................ 660

Додаток 8. Мовний склад населення України........................... 661

Додаток 9. Динаміка зайнятості населення в усіх
сферах економічної діяльності по регіонах
України..................................................................... 662

Додаток 10. Зведений баланс трудових ресурсів.................... 663

Додаток 11. Економічні показники виробництва
основних видів сільськогосподарської
продукції............................................................... 665

Додаток 12. Динаміка виробництва основних продуктів
харчування, напоїв та тютюнових виробів.......... 669

Додаток 13. Споживання продуктів харчування
в Україні................................................................ 670

 

 

Розділи в тематичному каталозі:

Книжкова Банерна Мережа